Tuesday, April 1, 2014

Bangalore Rural Loksabha Constitutency Election -2014


Bangalore Rural Loksabha Constituency Map
Election for Bangalore Rural Loksabha Constituency is scheduled on April 17,2014. This constituency consists 8 assembly constituencies from 3 districts. They are Ramanagara District: 1) Ramanagaram 2) Magadi 3) Kanakapura 4) Channapatna. Tumkur District: 5) Kunigal. BBMP: 6) Anekal  7) Rajarajeshwarinagara 8) Bangalore South.
The total electorates of the constituency as on 31.1.2014 is 20,76,885 (Male:1076000, Female: 1000666, Others:219). 
There are 15 candidates in fray: R.Prabhakara Reddy (JDS), D.K.Suresh (Congress), P.Muniraju (BJP), C.Thopaiah (BSP), Ravi Krishna Reddy (Aam Admi), Basavegowda (RPI), K.A.Mohan (Kamarajar Desi Congress), Shankarappa (Jai Vijaya Bharathi Party). Independants: Kenchaiah, J.Nataraju, J.T.Prakash, Mallesh, M.P.Munawar Pasha, S.Siddaramaiah Hegde, Suresh. Triangle Fight: It seems there will be triangle fight between Congress, JDS and BJP candidates throughout the constituency. The Aam Admi factor may spoil the prospects of these candidates in some pockets of BBMP area. 
D.K.Suresh (Congress)
R.Prabhakara Reddy (JDS)

P.Muniraju Gowda (BJP)

Ravi Krishna Reddy (Aam Admi)

Wednesday, October 16, 2013

ಸ್ಮಾರಕ ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್!

closepete shasanagÁdåPÉÌ 3 ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è EwºÁ¸À ¸ÁgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ²¯Á¸ÁägÀPÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À, C¢üPÁjUÀ¼À ¢ªÀå ¤®ðPÀëPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. gÁdå ¥ÁæaãÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹zÀ ¸ÀÜ®ªÀ¸ÀÄÛ (ªÀiÁ£ÀĪÉÄAmï)JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÝgÀÄ gÀPÀëuÉ E®èzÉ ¸ÉÆgÀUÀÄwÛzÉ!
      gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀǪÀð ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆèøï¥ÉÃmÉ. CPÁðªÀw £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÅgÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ C¹ÛvÀézÀ°èvÉÛAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ©ænµï ¸ÉÊ£Áå¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ gɹqÉAmï DVzÀÝ ¸Àgï ¨Áåj PÉÆèøï gÁdå ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ CPÁðªÀw £À¢ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖUÀ½AzÀ¯Éà DªÀÈvÀªÁV ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ËAzÀAiÀÄð ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀżÀQvÀರಾV E°èzÀÝ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¥ÀlÖtªÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¤ರ್ಧj¹zÀರು.
      D£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸Àgï ¨Áåj PÉÆè¸ï E°èAiÉÄà ©qÁgÀ ºÀÆrzÀÝರೆAzÀÄ, ಇವರ ¸ÉÊ£Àå FUÀ®Æ lÆæ¥ï ¯Éãï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©qÁgÀ ºÀÆrvÉÛAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¸Àgï ¨Áåj PÉÆè¸ï£À ºÉ¸Àj£À°è F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß PÉÆèÃ¸ï ¥ÉÃmÉ JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï£ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉAzÀÄ EwºÁ¸À ºÉüÀÄwÛzÉ.
      »ÃUÉ PÀ®ÄªÀ½ £ÁqÀÄ, PɼÀΰ £ÁqÀÄ, gÁªÀÄVj JA§ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀÝ F ¸ÀܼÀPÉÌ 1721gÀ°è PÉÆè¸ï ¥ÉÃmÉ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÄPÀgÀtªÁzÀ §UÉÎ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß FV£À ªÀÄAr¥ÉÃmÉAiÀÄ §¤ßªÀĺÁPÁ½ CªÀÄä£ÀªÀgÀ zÉÃUÀÄ®zÀ ªÀÄÄA`ÁUÀzÀ°è ¥ÀæwµÁÖ¦¸À¯ÁVzÉ. ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ UÁgɬÄAzÀ ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀ PÀA§ªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÀÄ`ÀzÀæªÁV Ej¸À¯ÁVzÉ.
PÉÆè¸ï ¥ÉÃmÉ ±Á¸À£ÀzÀ ²¯Á¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¸ÀAgÀQë¸À®àlÖ ¥ÁæaãÀ ¸ÀÜ®ªÀ¸ÀÄÛ (ªÀiÁ£ÀĪÉÄAmï) JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ. EwºÁ¸À ¸ÁgÀĪÀ F ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹ EqÀ¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝj £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀ, d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀzÀÄÝ. zÀÄgÁzÀȵÀÖªÀ±Ávï F ±Á¸À£À ¢ªÀå ¤®ðPÀëPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÉ.
±Á¸À£À«gÀĪÀ ¸ÀܼÀ «Ä¤ ¤Ãj£À mÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É¬ÄAzÁV UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÉà E®è. ±Á¸À£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ±ÀÄavÀé PÁ¥ÁrPÉÆAr®è¢gÀĪÀÅzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À. ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄÄA`ÁUÀ«gÀĪÀ «Ä¤ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀj¸À¨ÉÃPÁVzÉ.
      ±Á¸À£À«gÀĪÀ PÀA§ C®è°è QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÉ, gÁdå ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÀ°è PÀA§ªÀ£ÀÄß ¸ÀĹÜUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ±Á¸À£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ £É®PÉÌ UÁæ£ÉÊmï ºÁPÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÀ ºÀÄ®ÄèºÁ¸ÀÄ ¤jä¹ «zÀÄåvï ÉÇÃPÀ¸ï ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ¸ÀÄAzÀgÀUÉƽ¹ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæeÕÁªÀAvÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.
      gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ«ÃUÀ f¯Áè PÉÃAzÀæªÁVzÉ. f¯Áè PÉÃAzÀæªÉA§ UÁA©ügÀå G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ EwºÁ¸À ¸ÁgÀĪÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°ègÀ ¨ÉÃPÀÄ, EzÀPÉÌ f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.

Friday, February 8, 2013

FOLK ART FESTIVAL AT JANAPADA LOKA

The annual folk art festival LOKOTSAVA 2013 commenced on 2013, 8th February at Janapada Loka near here. The festival is organised by Karantaka Janapada Parishat. The festival concludes on Sunday the  10th February.

Folk artists from nook and corner of Karnataka state have gathered at Janapada Loka on Bangalore Mysore highway, just 3 kms away from Ramanagaram Bus Stand towards Mysore. The folk art cultural events which unfolds on all the 3 days is a feat for the eyes. Folk arts are always rich and vibrant which also represents the culture of the society.

People from all walks of life attend to watch this cultural extravaganza. There are stalls which sell ethnic designed dress and traditional snacks.

Thursday, January 31, 2013

District Administration succumbs to stone crusher lobby?

The Ramanagara District Administration which had declared 2 safe zones for stone crushing (jalli kallu) few months ago  has created one more safe zone now. The first zone was at Kanakapura Taluk, the second at Magadi Taluk. Now the 3rd zone is identified in Ramanagaram Taluk. The Supreme Court had asked the Governments to create safer zone in each district for stone crushing units and to install measures to contain environment pollution. But the district administrations latest move clearly shows it is succumbing to the pressure from stone crushing lobby, as it is forcing to declare all the locations in the district of stone crushing units as safer zones!

At least now the district administration should not create any more safe zones. Now it is the time for the District Commissioner to put pressure on the crusher owners to adopt pollution control measures.

Thursday, February 16, 2012

Anupam Agrawal: Ramanagara District's new Superintendent of Police


Mr.Anupam Agrawal has taken charge of new Superintendent of Police of Ramanagaram District recently. An IPS officer of Karnataka Cadre hails from Jodhpur in Rajasthan. It is learnt that he completed his B.com and Charted Accountancy. He successfully completed IPS with 103 rank. After completing his probationary as ASP at Davangere, Mr. Anupam Agrawal has been posted as SP of Ramanagaram District.
An upright officer, within few days of taking charge of the office is all set to modernize the district police. As his first initiative for transparency in administration he is developing a blog of the District Police. Very soon the district police can also be seen of Facebook.
Mr.Anupam Agrawal has taken charge from his predecessor Mr.S.B.Bisnalli.

Monday, January 16, 2012

Sankranthi at RamanagaraSankranthi festival was celebrated through out Ramanagara District with religious fervor. People exchanged festival greeting by distributing the special mixture of seasamum, jaggery, dry coconut pieces.
As part of the festival tiny temples of diety Sankranthamma was built and offered prayers. Cows were made to cross fire (kicchu hayisu).

Sunday, October 9, 2011

New Sai Baba Mandir at RamanagaramA new Shiradi Sai Baba Mandir was inagurated on 9th October 2011 at Ramanagaram. The Baba idol carved out of white marbel at Jaipur in Rajasthan was installed today in the new mandir amidst chanting of vedic hymns and other religious rituals. Karnataka Ex Chief Minister H.D.Kumara Swamy, ex minister Zameer Ahmend, MLA K.Raju, ex MLA C.M.Lingappa and many other dignitaries from all walks of life visited the temple and offered their prayers to Lord Baba. The marvelously built mandir will surely become a new land mark of Ramanagaram in coming days.