Wednesday, July 18, 2018

Beware before eating Idlis!

Udayavani 13th July 2018

Wednesday, December 9, 2015

8 trees axed for silly reasons!

8 trees beside Bangalore-Mysore National Higway were axed by the Ramanagara District Forest Department for silly reasons. The trees were in front of the huge building coming up opposite to Ghousia Collage of Engineering where the district administraion office will be housed is nearing completion. The Public Works Department (PWD) engineer who is supervising the construction work felt that the beauty of the building (the elevation resembles Vidhana Soudha of Bengaluru) was not in the full gaze of the travelling public on Bangalore-Mysore Highway. Hence, he wrote to the forest department to cut down the trees! But in the request to the forest department he has written that the trees in the future might break down the compound wall! The reason is stupid as the gap between the compound wall and the trees are atleast 6 feet. The trees which were 10 to 15 years old would not have done any harm for another 30 years. The forest officials DCF & RCF without bothering to study the implications of the trees, have blindly signed the order to axe the trees. It is pity that the District Commissioner nor any official of the district administration have bothered to save the trees.
While reacting to the press, Vice President of Karnataka State Farmers Association has said it is sad that officials without valid reasons have felled trees. He said the forest department has hurt the nature loving public and  Salumarada Timmakka who hails from this district is known world wide for growing more than hundred trees in Magadi Taluk.


Wednesday, December 2, 2015

Is it Hiriya Kempegowda's grave?Tomb said to be of  Hiriya Kempegowda,
the founder of Bengaluru
     Very recently at Kempapura village in Magadi Taluk, a tomb said to be of  Magadi Kempegowda was discovered. Few historians and archaeologists who visited the spot have opined it as the tomb of Hiriya Kempegowda the founder of Bengaluru. But a convincing confirmation has not been officially announced by the Government yet.
     The Kannada inscription on the tomb says it is that of Hiriya Kempegowda or Kempegowda I who died at the spot after a quarrel (jagala in kannada) while returning from Kunigal.  Despite much information about Kempegowda I and his contribution to the growth of Bengaluru, historians were unable to locate his tomb till now. The tomb was accidentally found by one Mr.Prashanth Marur when he visited Kempapura village. The tomb was covered with shrubs and weeds, but its resemblance with  the Kempegowda Towers at Bengaluru drew his attention. Till then no one had any clue about the historical importance of the tomb, though the few senior citizens in the village say that their grand parents had told them that the tomb was of Magadi Kempegowda.
Inscription in Kannada on the tomb
Historians who visited the spot have confirmed the script in the inscription date backs to the period of Hiriya Kempegowda but a thorough and detailed research is needed they have said. If the tomb is confirmed to be that of Kempegowda the founder of Bengaluru, the Government of Karanataka and Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) should jointly take a up a project to develop it as a memorial for the builder of Bengaluru.


Tuesday, April 1, 2014

Bangalore Rural Loksabha Constitutency Election -2014


Bangalore Rural Loksabha Constituency Map
Election for Bangalore Rural Loksabha Constituency is scheduled on April 17,2014. This constituency consists 8 assembly constituencies from 3 districts. They are Ramanagara District: 1) Ramanagaram 2) Magadi 3) Kanakapura 4) Channapatna. Tumkur District: 5) Kunigal. BBMP: 6) Anekal  7) Rajarajeshwarinagara 8) Bangalore South.
The total electorates of the constituency as on 31.1.2014 is 20,76,885 (Male:1076000, Female: 1000666, Others:219). 
There are 15 candidates in fray: R.Prabhakara Reddy (JDS), D.K.Suresh (Congress), P.Muniraju (BJP), C.Thopaiah (BSP), Ravi Krishna Reddy (Aam Admi), Basavegowda (RPI), K.A.Mohan (Kamarajar Desi Congress), Shankarappa (Jai Vijaya Bharathi Party). Independants: Kenchaiah, J.Nataraju, J.T.Prakash, Mallesh, M.P.Munawar Pasha, S.Siddaramaiah Hegde, Suresh. Triangle Fight: It seems there will be triangle fight between Congress, JDS and BJP candidates throughout the constituency. The Aam Admi factor may spoil the prospects of these candidates in some pockets of BBMP area. 
D.K.Suresh (Congress)
R.Prabhakara Reddy (JDS)

P.Muniraju Gowda (BJP)

Ravi Krishna Reddy (Aam Admi)

Wednesday, October 16, 2013

ಸ್ಮಾರಕ ಉಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್!

closepete shasanagÁdåPÉÌ 3 ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è EwºÁ¸À ¸ÁgÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ²¯Á¸ÁägÀPÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À, C¢üPÁjUÀ¼À ¢ªÀå ¤®ðPÀëPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. gÁdå ¥ÁæaãÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ EzÀ£ÀÄß ¸ÀAgÀQë¹zÀ ¸ÀÜ®ªÀ¸ÀÄÛ (ªÀiÁ£ÀĪÉÄAmï)JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÝgÀÄ gÀPÀëuÉ E®èzÉ ¸ÉÆgÀUÀÄwÛzÉ!
      gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀǪÀð ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆèøï¥ÉÃmÉ. CPÁðªÀw £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¥ÀÅgÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ®Æ C¹ÛvÀézÀ°èvÉÛAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ©ænµï ¸ÉÊ£Áå¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ gɹqÉAmï DVzÀÝ ¸Àgï ¨Áåj PÉÆèøï gÁdå ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀÄA© ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ CPÁðªÀw £À¢ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖUÀ½AzÀ¯Éà DªÀÈvÀªÁV ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ËAzÀAiÀÄð ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀżÀQvÀರಾV E°èzÀÝ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¥ÀlÖtªÁV ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¤ರ್ಧj¹zÀರು.
      D£ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¸Àgï ¨Áåj PÉÆè¸ï E°èAiÉÄà ©qÁgÀ ºÀÆrzÀÝರೆAzÀÄ, ಇವರ ¸ÉÊ£Àå FUÀ®Æ lÆæ¥ï ¯Éãï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©qÁgÀ ºÀÆrvÉÛAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. CA¢£À ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¸Àgï ¨Áåj PÉÆè¸ï£À ºÉ¸Àj£À°è F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß PÉÆèÃ¸ï ¥ÉÃmÉ JAzÀÄ ¥ÀÅ£Àgï£ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÀgÉAzÀÄ EwºÁ¸À ºÉüÀÄwÛzÉ.
      »ÃUÉ PÀ®ÄªÀ½ £ÁqÀÄ, PɼÀΰ £ÁqÀÄ, gÁªÀÄVj JA§ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀÝ F ¸ÀܼÀPÉÌ 1721gÀ°è PÉÆè¸ï ¥ÉÃmÉ JAzÀÄ £ÁªÀÄPÀgÀtªÁ¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÄPÀgÀtªÁzÀ §UÉÎ ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß FV£À ªÀÄAr¥ÉÃmÉAiÀÄ §¤ßªÀĺÁPÁ½ CªÀÄä£ÀªÀgÀ zÉÃUÀÄ®zÀ ªÀÄÄA`ÁUÀzÀ°è ¥ÀæwµÁÖ¦¸À¯ÁVzÉ. ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ UÁgɬÄAzÀ ¤ªÀiÁðtªÁVgÀĪÀ PÀA§ªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÀÄ`ÀzÀæªÁV Ej¸À¯ÁVzÉ.
PÉÆè¸ï ¥ÉÃmÉ ±Á¸À£ÀzÀ ²¯Á¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄ ¸ÀAgÀQë¸À®àlÖ ¥ÁæaãÀ ¸ÀÜ®ªÀ¸ÀÄÛ (ªÀiÁ£ÀĪÉÄAmï) JAzÀÄ WÉÆö¹zÉ. EwºÁ¸À ¸ÁgÀĪÀ F ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹ EqÀ¨ÉÃPÁzÀ dªÁ¨ÁÝj £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀgÀ, d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁjUÀ¼ÀzÀÄÝ. zÀÄgÁzÀȵÀÖªÀ±Ávï F ±Á¸À£À ¢ªÀå ¤®ðPÀëPÉÌ UÀÄjAiÀiÁVzÉ.
±Á¸À£À«gÀĪÀ ¸ÀܼÀ «Ä¤ ¤Ãj£À mÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É¬ÄAzÁV UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÉà E®è. ±Á¸À£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ ±ÀÄavÀé PÁ¥ÁrPÉÆAr®è¢gÀĪÀÅzÀÄ «¥ÀAiÀiÁð¸À. ±Á¸À£ÀzÀ ªÀÄÄA`ÁUÀ«gÀĪÀ «Ä¤ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀj¸À¨ÉÃPÁVzÉ.
      ±Á¸À£À«gÀĪÀ PÀA§ C®è°è QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÉ, gÁdå ¥ÁæZÀåªÀ¸ÀÄÛ ¤zÉÃð±À£Á®AiÀÄzÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÀ°è PÀA§ªÀ£ÀÄß ¸ÀĹÜUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ±Á¸À£ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ £É®PÉÌ UÁæ£ÉÊmï ºÁPÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÀ ºÀÄ®ÄèºÁ¸ÀÄ ¤jä¹ «zÀÄåvï ÉÇÃPÀ¸ï ¢Ã¥ÀUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ ¸ÀÄAzÀgÀUÉƽ¹ JAzÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæeÕÁªÀAvÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.
      gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ«ÃUÀ f¯Áè PÉÃAzÀæªÁVzÉ. f¯Áè PÉÃAzÀæªÉA§ UÁA©ügÀå G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ EwºÁ¸À ¸ÁgÀĪÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ jÃwAiÀÄ°ègÀ ¨ÉÃPÀÄ, EzÀPÉÌ f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ºÉZÀÄÑ UÀªÀÄ£À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ.

Friday, February 8, 2013

FOLK ART FESTIVAL AT JANAPADA LOKA

The annual folk art festival LOKOTSAVA 2013 commenced on 2013, 8th February at Janapada Loka near here. The festival is organised by Karantaka Janapada Parishat. The festival concludes on Sunday the  10th February.

Folk artists from nook and corner of Karnataka state have gathered at Janapada Loka on Bangalore Mysore highway, just 3 kms away from Ramanagaram Bus Stand towards Mysore. The folk art cultural events which unfolds on all the 3 days is a feat for the eyes. Folk arts are always rich and vibrant which also represents the culture of the society.

People from all walks of life attend to watch this cultural extravaganza. There are stalls which sell ethnic designed dress and traditional snacks.

Thursday, January 31, 2013

District Administration succumbs to stone crusher lobby?

The Ramanagara District Administration which had declared 2 safe zones for stone crushing (jalli kallu) few months ago  has created one more safe zone now. The first zone was at Kanakapura Taluk, the second at Magadi Taluk. Now the 3rd zone is identified in Ramanagaram Taluk. The Supreme Court had asked the Governments to create safer zone in each district for stone crushing units and to install measures to contain environment pollution. But the district administrations latest move clearly shows it is succumbing to the pressure from stone crushing lobby, as it is forcing to declare all the locations in the district of stone crushing units as safer zones!

At least now the district administration should not create any more safe zones. Now it is the time for the District Commissioner to put pressure on the crusher owners to adopt pollution control measures.